Hurtiak

Línia Hurtiak (Od Hurtov)

Uvedená línia sa v minulosti označovala prímenom Hurtiak (Od Hurtov). Zakladateľom tejto línie je Filip Faško (1752-1790), syn Mateja (1715) z Beňušskej vetvy 1. V súčasnosti jeho potomkovia používajú aj iné prímená, ale vždy s priezviskom Faško.
Prvý výskyt tohto mena sa nachádza v sčítaní z roku 1814, keď v dome č. 3 bývala „Zuza Fassko Hurta“, vdova po horeuvedenom Filipovi. Jej syn Andrej (1789-1856) bol označený ako „Fassko Ondro Hurtin“. V sčítaní z roku 1828 je dom č. 3 označením menom „do Hurty“.
V matrike sa toto prímeno prvý krát vyskytlo v roku 1856 pri úmrtí Andreja a to v tvare „Fassko alias Hurtjak“. Neskôr sa ešte vyskytli tvary Hurtiak, Hurtjak – Fasko, Fassko – Hurtiak. Na obrázku nižšie je ukážka zápisu z roku 1856.
Výklad slova Hurtiak sa zdá byť jasný. Hurtovať znamená hrmotať, lomoziť alebo kričať, rozkrikovať sa. Známe je aj slovo hurtovnica (kára) v románe Maroško. Teda zrejme prvý nositeľ tejto prezývky mal zvyk hlasno hovoriť resp. kričať, hrmotať. Ak vychádzame zo sčítaní obyvateľov, možno prvou nositeľkou prímena bola horeuvedená Zuzana, označovaná ako Hurta.
V matrikách sa prímeno vyskytuje ešte aj v polovici 20. storočia, tak isto sa nachádza aj v katastrálnom portáli. V ústnom podaní sa používa aj dnes a to aj popri nových prímenách, ktoré v rodine vznikli – Obaľok, Spoza plota, Spôjdik.
Keďže táto línia sa ďalej málo členila, ďalšie podrobnosti sú uvedené priamo pri rodine Obaľok.

linia hurtiak

Výskyt pomenovania Hurtiak v matrike zomrelých z roku 1856
(zdroj:www.familysearch.org)

Rodiny v tejto línii

Rodina Obaľok (Od Obaľkov), Spôjdik (Od Spôjdikov), Spoza plota, Čepaj (od Čepajov)

Okrem staršieho prímena Hurtiak sa v rodine v súčasnosti používajú aj iné prímená.