Zdroje informácií

Všetky údaje uvedené na tejto stránke som získal skombinovaním rôznych zdrojov.
Hlavným zdrojom, predovšetkým z minulosti sú matriky, ako aj iné prístupné materiály, uložené v štátnych, ale aj iných archívoch. Navštívil som štátne archívy v B. Bystrici, Košiciach, Bytči, Ivánke pri Nitre a Ústredný banský archív v B. Štiavnici.
Ďalším zdrojmi, hlavne zo súčasnosti a nedávnej minulosti, sú rozprávania najbližších príbuzných ako aj nadväzovanie kontaktov a informácie od menovcov ale aj iných osôb.
Veľký priestor v získavaní informácií pre mňa znamená internet a to vo vyhľadávaní rôznych prístupných informácií ako aj pri nadväzovaní kontaktov s menovcami na Slovensku, ale hlavne v zahraničí.
Medzi ostatné zdroje možno zaradiť napr. literárne zdroje, regionálnu tlač, náhrobky na cintorínoch, pomníky a iné.
Na ukladanie informácií do databázy a vytváranie rôznych výstupov z nej používam genealogický program Brother´s Keeper , momentálne verziu 6.6.

Ochrana osobných údajov

Na stránke zverejňujem osobné údaje ako dátumy narodenia, svadby, úmrtia, bydlisko a podobne len u nežijúcich osôb, ktoré sa narodili pred viac ako 100 rokmi a zomreli pred viac ako 10 rokmi.
U žijúcich osôb používam len meno a prípadne aj prímeno, iné údaje nezverejňujem. Bližšie informácie k jednotlivým rodinám resp. skontaktovanie sa s konkrétnymi osobami môžem poskytnúť na niektorom z kontaktov uvedených na tejto stránke.