Výklad mena

Pôvod vzniku priezviska doteraz nie je dostatočne preukázaný, viem však o troch hypotézach jeho výkladu:

  1. Priezviská Faš, Faška, Faško majú pôvod v slove faš, ktoré patrilo do príbuzenskej terminológie (pomenovanie príbuzných) a pochádzalo z tureckého jazyka. Stará slovenčina ho poznala a v Historickom slovníku slovenského jazyka sa uvádzajú doklady z 15. a zo 16. storočia s významom „manžel ženinej sestry, švagrinej“, teda dnes by sme povedali „švagor“ (Milan Majtán, O slovenských priezviskách, in Kultúra slova, 2006, roč. 40, č. 1, s. 31).
  2. Podľa inej hypotézy pochádza priezvisko z nemeckého slova Fachmann „odborník v niečom“ a mohlo by to súvisieť s odbornosťou predkov pri práci s drevom. Cisár Maximilián II. skutočne v polovici 16. storočia pozval z nemecky hovoriacich krajín (dnešné Rakúsko a Nemecko) na Horehronie odborníkov na vodné stavby a prácu v lesoch. Táto verzia sa mi však nezdá presvedčivá, pretože prvý krát sa priezvisko uvádza v tvare Faschko alebo Fasco, teda bez „ch“ a už s písmenom „k“ resp. „c“, čo sa v tvare Fachmann nevyskytuje.
  3. Pri význame, respektíve preklade tohto mena, či slova je podľa ďalšej hypotézy možná súvislosť skôr z nemčiny alebo z taliančiny. V preklade ide o význam ako „sud, obruč, zväzok, prút“ (Fasche, Fass, Fascio). Pôvod mena môže byť niekde v Tirolsku, na pomedzí Rakúska s Talianskom.

Ja sa prikláňam najskôr k tomuto poslednému názoru. Pôvod slova Faško môže súvisieť s latinským slovom „fascis, fasces“ čo znamená „zväzok, zväzok prútov“. V antickom Ríme sa ako symbol moci pred konzulmi nosili zväzky prútov so sekerami „fasces lictoriae“. Možno prví nemecky hovoriaci lesní robotníci, ktorí prišli na Horehronie, tvorili spolu nejaký zväzok (skupinu) a podľa toho sa začali nazývať Fasco resp. Fascho, z čoho neskôr vzniklo Faschko a Faško. To by možno ale znamenalo, že priezvisko Faško vzniklo druhotne, ako označenie skupiny (zväzku) nemeckých osadníkov, ktorí mali pôvodne iné alebo ešte žiadne priezviská a možno ani neboli navzájom príbuzní. Uvedený zväzok prútov so sekerami môže nasvedčovať aj na drevorubačský pôvod prvých nositeľov mena Faško. Nemeckému prostrediu nahráva aj erb švajčiarskeho kantonu St. Gallen, v ktorom je takýto zväzok prútov so sekerami zobrazený. Túto hypotézu zdá sa potvrdzuje aj verzia erbu rodu Fasco z Nemecka. Erb je ohraničený na okraji tiež takýmto zväzkom. Je však otázkou, čo bolo v tomto erbe skôr, či to bolo meno a z toho sa až druhotne odvodil možný pôvod zo slova „fasces“, alebo tento erb naozaj naznačuje skutočný pôvod priezviska. Aj v nemecky písanej verzii cisárskej listiny, ktorou bolo jednej rodine Faškovcov udelené zemianstvo, je zobrazený takýto zväzok. Vzhľadom na uvedené považujem preto túto verziu pôvodu mena za najpravdepodobnejšiu.

StGallenErb FascoNemecka listina
Erb švajčiarskeho kantonu St. Gallen
Erb nemeckej vetvy rodu
Výrez z nemeckej verzie armálesu