Komlóšska vetva

Súvislý rad predkov dnešných členov tejto vetvy môžeme sledovať len do začiatku 19. storočia v meste Tótkomlós (Slovenský Komlóš) v juhovýchodnom Maďarsku v Békešskej župe. Mesto bolo založené v polovici 18. storočia presídlencami slovenského pôvodu z dnešného južného Slovenska, preto prívlastok slovenský. Komló znamená maďarsky chmeľ, ktorý je znázornený aj v mestskom erbe. Podľa predbežných zistení medzi pôvodnými osadníkmi Faškovci neboli, tí sa sem teda museli dostať inou cestou. Pospájaním viacerých útržkovitých informácií sa ukazuje, že pravdepodobne ich predkovia, pochádzajúci možno zo Zemianskej vetvy 1 z Brezna, sa postupne cez Gemer a asi aj Spiš dostali na územie dnešného Maďarska, kde sa usadili v Békešskej župe. Príbuznosť s breznianskymi aj beňusskými Faškovcami potvrdili aj DNA testy, uskutočnené v roku 2012.
V rokoch 1736 – 39 bol v meste Szarvas (Sarvaš) notárom Štefan Faško (Fascho). V roku 1748 sa mu v Sarvaši narodil syn Štefan a v roku 1750 syn Michal. V roku 1752 bol Štefanovi spolu s asi jeho bratom Ladislavom Békešskou župou potvrdený zemiansky titul. Až do svojej smrti v roku 1752 bol Štefan správcom hospodárstva. Možno jeho potomkovia sa neskôr presťahovali do asi 50 km vzdialeného Slovenského Komlóša.
Prvé zmienky o Faškovcoch už priamo zo Slovenského Komlóša sú z konca 18. storočia. V rokoch 1775 a 1800 sa v daňovom súpise mesta uvádza Andreas Fasko.
Ako už bolo uvedené, od začiatku 19. storočia už môžeme sledovať súvislú líniu až dodnes. Po druhej svetovej vojne, v rámci povojnových repatriácií (výmeny obyvateľstva), sa v roku 1948 vysťahovala väčšia časť Faškovcov na Slovensko a usadila sa v okolí Galanty. Časť členov ostala bývať v Slovenskom Komlóši, v súčasnosti žijú napríklad v meste Orosháza (asi 20 km od Komlóša), ako aj v Budapešti. Členovia rodu, bývajúci na Slovensku (prevažne v okrese Galanta), sa hlásia k slovenskému pôvodu, nemajú však už hodnoverné informácie, odkiaľ prišli ich predkovia do Slovenského Komlóša.

totkomlos1totkomlos2totkomlos3
Erb mesta Tótkomlós
(Slovenský Komlóš)
(zdroj: internet)
Kostol v meste Tótkomlós
(zdroj: internet)
Mapka mesta Tótkomlós
(zdroj: intetnet)