Výsledky testu

Na teste sa zúčastnilo 7 osôb, pričom každá pochádza z inej rodovej vetvy Faškovcov, ktoré sa na základe štúdia písomných prameňov doteraz nepodarilo prepojiť. Preto sme si chceli overiť ich možnú príbuznosť iným spôsobom.
Zo 7 testovaných vzoriek sa potvrdila vzájomná blízka príbuznosť 3 osôb.

PRIEZVISKOVÝ TEST

V tabuľke sú uvedené výsledky DNA testu:

vysledky dna

Beňušská vetva 1 a Beňušská vetva 2
Predpoklad:
Tu sme naisto čakali potvrdenie príbuznosti, veď obe vetvy už vyše 300 rokov žijú vedľa seba v malej beňušskej osade Filipovo.
Výsledok:
Vzorky boli rozdielne.
Záver:
Výsledok testu nepotvrdil príbuznosť v otcovskej línii. Ešte z toho však nemusí vyplývať, že obe vetvy naozaj aspoň v minulosti príbuzné neboli. Predpokladám preto, že možno niekde došlo k pretrhnutiu DNA postupnosti. Ako vidieť nižšie, problém je pri Beňušskej vetve 2, teda práve pri mojej vzorke. Z viacerých možností považujem za najpravdepodobnejšiu tú, že niekde počas 11 generácií od predka vetvy až po súčasnosť sa možno vyskytol nemanželský potomok, pri ktorom sa dedenie Y chromozómu prerušilo, nezdedil sa z otca na jeho domnelého syna (ktorý zdedil Y chromozóm od svojho pravého a mne neznámeho otca) a teda ten už nesedel s priezviskom. Toto som síce v matrike nenašiel, ale napr. stačilo, aby v rodine nemanželského potomka oficiálne nepriznali a už to nevieme dokázať. Prípadne druhá možnosť je taká, že priezvisko Faško sa prenieslo na inú rodinu, ktorá vo Filipove žila, ale to by sa muselo stať pred vyše 300 rokmi, z neskorších matrík nič také nevyplýva. Podobný prípad sa stal pri priezvisku Frntol, ktorého nositelia sú vlastne Faškovci, ktorých predok sa priženil do Frntolov a prevzal ich priezvisko.
Je tu ešte výzva do budúcnosti, že by sa dal otestovať aj niekto iný z Beňušskej línie 2, ale čo najviac príbuzensky vzdialený odo mňa. Tu by sa malo ukázať, či sa táto vzorka bude zhodovať s mojou alebo s Beňušskou vetvou 1.
Ešte upozorňujem, že tu sa dokazovala len príbuznosť v otcovskej línii, teda tak ako sa dedí priezvisko z otca na syna. Inak sú obe vetvy viacnásobne príbuzné. Ja mám napríklad medzi svojimi predkami z matkinej strany viacero Faškovcov aj z Beňušskej línie 1.

Breznianska vetva 1
Predpoklad:
Tu sme predpokladali príbuznosť s Beňušskými vetvami, keďže medzi Breznom a Beňušom je len pár kilometrov a v oboch je veľká koncentrácia Faškovcov, ktorí žijú v Brezne minimálne od roku 1590 a v Beňuši minimálne od 1710.
Výsledok:
Potvrdila sa blízka príbuznosť s Beňušskou vetvou 1. Vzorky neboli úplne totožné, ale odlišovali sa len v 1 znaku zo 17 skúmaných.
Záver:
Breznianski a Beňušskí (minimálne z vetvy 1) Faškovci mali skutočne v minulosti spoločného mužského predka, ktorý žil najneskôr koncom 17. storočia, pretože v roku 1710 už boli rozdelení.

Komlóšska vetva
Predpoklad:
Tu sme mali náznaky, že táto vetva možno pochádza z Brezna, odkiaľ postupne cez Gemer a Spiš prišla do južného Maďarska.
Výsledok:
Potvrdila sa príbuznosť komlóšskych Faškovcov s Faškovcami z Brezna a Beňuša. Vzorky neboli úplne totožné, s Breznianskou vetvou sa odlišovali len v 1 znaku zo 17 a s Beňušskou vetvou 2 v 2 zo 17 skúmaných znakov.
Záver:
Predkovia členov komlóšskej vetvy sú naozaj príbuzní s Faškovcami z Horehronia a mali s nimi spoločného mužského predka. Podľa matrík predpokladám, že spoločný predok s Breznianskou vetvou žil najneskôr v polovici 17. storočia.

Valaskobelianska vetva 1
Predpoklad:
Uvažovali sme, že členovia tejto vetvy by mohli byť príbuzní niektorej Beňušskej vetve, ale žiadne indície sme nemali.
Výsledok:
Testovanie vzorky príbuznosť so žiadnou inou vzorkou nepotvrdilo.
Záver:
Podľa výsledkov táto osoba nie je príbuzná v otcovskej línii so žiadnou inou testovanou osobou. Podľa informácií z matrík sa ale zrejme medzi jej predkami v 19. storočí vyskytoval nemanželský syn, čo by znamenalo, že došlo k prerušeniu otcovskej línie a výsledok ani nemohol byť iný.

Valaskobelianska vetva 2
Predpoklad:
Pôvodne som uvažoval, že členovia tejto vetvy mohli byť príbuzní najskôr s niektorou Beňušskou vetvou a mohli sem prísť v prvej polovici 19. storočia. Keď boli zverejnené mapy z vojenských mapovaní z konca 18. storočia, kde už boli vo Valaskej Belej zakreslené aj dve dodnes existujúce osady s názvami Faškovci, začal som sa prikláňať k predpokladu, že toto priezvisko vo Valaskej Belej asi vzniklo nezávisle.
Výsledok:
Nepotvrdila príbuznosť vzorky so žiadnou inou vzorkou a to ani s Valaskobelianskou vetvou 1.
Záver:
Z výsledkov vyplýva, že priezvisko Faško zrejme vo Valaskej Belej vzniklo nezávisle od horehronských Faškovcov. Keďže sa nepreukázala ani príbuznosť s Valaskobelianskou vetvou 1, zdá sa, že sa tým potvrdili písomné informácie o tom, že vo Valaskobelianskej vetve 1 sa vyskytol nemanželský predok. V tomto prípade ani nemohli byť iné výsledky. Aj napriek nepotvrdenej príbuznosti s nami budem pokračovať v pátraní vo Valaskobelianskych matrikách po starších predkoch oboch vetiev, aj keď tieto matriky považujem za zatiaľ najnáročnejšie, aké som kedy pozeral (až príliš časté menenie priezvisk resp. prímení u tých istých osôb a teda veľmi problematické zaraďovanie osôb do rodokmeňa).

Rodina Faška
Predpoklad:
O možnom spojení tejto rodiny s priezviskom Faško a teda aj o ich možnej príbuznosti sme nemali žiadne informácie, vychádzali sme len z veľkej podobnosti oboch priezvisk. Začiatkom 19. storočia žili predkovia tejto rodiny v Maďarsku, takže teoreticky mohli byť príbuzní najskôr Komlóšskej vetve.
Výsledok:
Testovaná vzorka neukázala podobnosť so žiadnou inou testovanou vzorkou.
Záver:
Výsledky testu ukázali, že medzi osobami s priezviskami Faško a Faška zrejme nebude žiadna príbuznosť a teda priezviská asi vznikli nezávisle od seba.

GENOGRAFICKÁ ANALÝZA

Okrem priezviskového testu bola vykonaná aj genografická analýza niektorých vzoriek, ktorá stanovila príslušnosť testovaných osôb do jednej z asi 10 hlavných mužských rodových línií (Y-haploskupín) a tým aj približný geografický pôvod vzdialených predkov v mužskej línii. Podrobnosti o tom sú v článku "DNA testy - princíp" na podstránke DNA test.

Podľa výsledkov testovania patria všetci členovia z Beňušskej vetvy 1, Breznianskej vetvy 1 a Komlóšskej vetvy blízko príbuzné a spolu patria do haploskupiny N. Táto skupina vznikla v oblasti juhovýchodnej Ázie asi pred 15 000 rokmi a postupne sa rozšírila do celej Eurázie. Patria zároveň do podskupiny N1c, ktorá sa oddelila asi pred 12 000 rokmi, do Európy sa šírila oblúkom proti smeru hodinových ručičiek a do strednej Európy sa dostala najpravdepodobnejšie zo Škandinávie, no presnejšie údaje zatiaľ nie sú k dispozícii. Na Slovensku patria do haploskupiny N len asi 3 % populácie.

Všetci členovia Beňušskej vetvy 2, Valaskobelianskej vetvy 1 a 2 a rodiny Faška, aj keď nie sú spolu príbuzní, patria do haploskupiny R1a. Táto skupina vznikla pred asi 15 000 – 18 000 rokmi v eurázijských stepiach severne od Čierneho a Kaspického mora. V súčasnosti príslušníci skupiny žijú na veľkom teritóriu Európy a Ázie. Názory na vznik tejto haploskupiny sú na rozdiel od ostatných haploskupín dosť kontroverzné. Na Slovensku je najčastejšia, patrí do nej takmer 50 % populácie.

Nižšie sú uvedené podrobnejšie výsledky genografickej analýzy aj s percentuálnou početnosťou výskytu jednotlivých haploskupín a ich podskupín v Slovenskej populácii a s mapkami rozloženia početnosti haploskupín v Európe.

Haploskupina N - Beňušská vetva 1, Breznianska vetva 1, Komlóšska vetva
(pre zväčšenie kliknite pravým tlačidlom myši a dajte zobraziť obrázok)

genografia nrozlozenie ngraf haploskupiny
Genografická analýza
Rozloženie početnosti v Európe
Zastúpenie na Slovensku

Haploskupina R1a - Beňušská vetva 2, Valaskobelianska vetva 1, Valaskobelianska vetva 2, Rodina Faška
(pre zväčšenie kliknite pravým tlačidlom myši a dajte zobraziť obrázok)

genografia r1arozlozenie r1agraf haploskupiny
Genografická analýza
Rozloženie početnosti v Európe
Zastúpenie na Slovensku

Na záver sa chcem poďakovať všetkým, ktorí sa zúčastnili na testovaní a takisto všetkým, ktorí tento projekt finančne alebo morálne podporili.
Tiež sa chcem poďakovať spoločnosti DNA test a Doc. RNDr. Vladimírovi Ferákovi, CSc., ktorý DNA testy uskutočnil a vyhodnotil.