Priebeh testovania

15. november 2011 - účasť na seminári v Martine, kde vystúpil so svojím príspevkom o využití genetiky v genealógii pán V. Ferák
15. november 2011 - rozoslanie informácie všetkým príbuzným a menovcom Faškovcom o možnosti zisťovania príbuznosti pomocou DNA testu
november 2011 - zisťovanie záujmu o testovanie a možnosti jeho podpory
6. december 2011 - rozhodnutie o realizácii testu
8. december 2011 - oslovenie pána Feráka z firmy DNAtest, ktorá testy vykonáva, s možnosťou testovania a s otázkami o podrobnostiach testu
14. decembra 2011 - súhlasná odpoveď pána Feráka na možnosti testovania a vysvetlenie podrobností o testoch
15. - 21. december 2011 - oslovenie vybraných osôb (každú z inej vetvy), či súhlasia s testovaním
8. január 2012 - do tohto dňa bol získaný súhlas na testovanie 7 osôb
9. január 2012 - oficiálna žiadosť do firmy DNAtest na otestovanie 7 osôb
12. január 2012 - firma DNAtest posiela odberové sady (skúmavky a tyčinky s vatou) na moju adresu
16. január 2012 - odberové sady doručené v poriadku
17. január 2012 - rozoslanie odberových sád testovaným osobám
18. január 2012 - odberové sady doručované testovaným osobám
19. - 22. január 2012 - odber vzoriek testovanými osobami
23. - 25. január 2012 - posielanie vzoriek do Bratislavy
26. január 2012 - pán Ferák potvrdil prijatie vzoriek
27. január 2012 - vo firme DNAtest začínajú s testovaním, výsledky by sme sa mali dozvedieť do 14 dní

10. február 2012 - prišli predbežné výsledky testov. Zo 6 testovaných osôb sa potvrdila blízka príbuznosť 3 osôb, ktorí sú členmi vetiev - Beňuš 1, Brezno 1 a Komlóš. Prekvapujúco sa moja vzorka (Beňuš 2) nezhodovala so žiadnou inou, ani s Beňušom 2, kde sme to pokladali za samozrejmé, keďže obidve vetvy vedľa seba žijú už vyše 300 rokov!. Za najpravdepodobnejšie vysvetlenie pokladám to, že niekde medzi mojimi predkami sa počas generácií niekde vyskytol nemanželský syn, o ktorom nevieme a preto mohlo dôjsť k pretrhnutiu dedičnosti DNA. Vzorky z vetiev - Beňuš 2, Valaská Belá 1 a Faška sa nezhodovali so žiadnou inou vzorkou a ani navzájom.

15. február 2012 - siedma odberová sada dorazila adresátovi do USA len teraz
5. marec 2012 - mailom prišla tabuľka s výsledkami (porovnaním haplotypov) všetkých testovaných osôb, ktorá potvrdzuje priebežné výsledky testov
7. marec 2012 - poštou prišla prvá časť výsledkov DNA
13. marec 2012 - siedma vzorka z USA dorazila do Bratislavy, bola však poškodená, preto je možné, že sa nebude dať použiť
15. marec 2012 - poštou prišla druhá časť výsledkov DNA
20. marec 2012 - výsledky testov poslané testovaným osobám
21. marec 2012 - príprava zverejnenia výsledkov testov na na stránke
31. marec 2012 - na osobitnej podstránke bola zverejnená časť výsledkov DNA testu
2. apríl 2012 - dostal som predbežnú informáciu, že posledná vzorka z USA bola aj napriek poškodeniu použiteľná, ale jej testovanie nepreukázalo príbuznosť so žiadnou inou osobou. To zrejme znamená, že obidve vetvy Faškovcov z Valaskej Belej získali svoje meno nezávisle od horehronských vetiev.
8. jún 2012 - poštou prišli aj oficiálne výsledku aj poslednej testovanej vzorky
14. jún 2012 - na stránke boli zverejnené konečné výsledky DNA testu a tým bol tento projekt oficiálne ukončený